Laatste update op: 12 oktober 2020 admin

Ons eerste lustrum

Wanneer ik op maandag 20 oktober 1958 een diepe zucht slaak en mijn benen onder het bureau uitstrek, is het niet omdat ik me zo beroerd voel, maar zui­ver omdat het de laatste uitdrukking van spanning is, die spontaan uit mijn kra­kende borst opwelt. Gelukkig, ik kan met volledige tevredenheid op de lustrumviering van ons korps terugzien. Het zeekadetkorps Den Haag vierde op 18 oktober 1958 zijn eerste lustrum in de grote ontspanningszaal van het P.T.T.-gebouw aan de Binckhorstlaan. Hoewel ik persoonlijk geen werkzaam aandeel had aan de grote voorbereiding, zit het je toch als commandant niet erg lekker als zo’n avond in de soep zou draaien.

Het waren de zeekadetten zelf, waar ik de gehele organisatie aan had toevertrouwd, en ik ging dan ook met een angstig kloppend hart de generale repe­titie tegemoet. Te hooi en te gras hoorde ik wel eens over de moeilijkheden, welke het feest in de weg stonden, maar ik heb slechts enkele keren in moeten grijpen om deze uit de weg te ruimen. Toen ik dan ook de generale repetitie bijwoonde, zat ik zenuwachtig op mijn stoel heen en weer te schuiven, toen ik de beurse plekjes in de uitvoering van het programma gadesloeg.

Maar ondanks de vinnige correcties van bootsman v. d. Lely, die met de regie was belast, en het geheel (in vaktermen uitgedrukt) aan het „bijslijpen” was, kon ik zijn mening, hoe beroerder de repe­titie, hoe beter de feestavond, niet delen. Daar ik de tijd echter niet kon terug zetten, nam de voorstelling een aanvang. De zaal was feestelijk aangekleed; sein­vlaggen, reddingsboeien, touwwerk en korpsvlaggen, brachten de gasten al snel in een zeekadettensfeer. De keurige, mooi opgestelde tombola-prijzen brachten een ieder in een koopstemming, welke voor deze avond zeer belangrijk bleek te zijn, daar men de hoge kosten enigszins wilde dekken. Het ontvangstcomité dirigeerde de gasten handig de zaal in en wat gezellige gram­mofoonmuziek stelde een ieder al gauw op zijn gemak.

Bootsman Huisman kondigde de aanvang van de voorstelling aan en gaf het woord aan de vice-voorzitter van het zee­kadettenkorps Den Haag, de heer H. M. Juta. Spreker heette een ieder hartelijk welkom en dankte de commandeur J. F. van Dulm, Mr. J. Prins en de heer W. C. Lemaire als hoge gasten van het hoofd­bestuur, voor de tijd, die zij vrij wisten te maken om deze lustrumavond geza­menlijk te komen vieren. Ook de aan­wezigheid van de voorzitter van het ZKK Schiedam en Gouda, de heren M. Wit­kamp en H. de Meer, werd zeer op prijs gesteld. De ouders bracht hij nog even in herinnering waar het zeekadettenkorps voor dient, waarna hij het woord gaf aan de commandant van het zeekadetten­korps Amsterdam, de heer A. Sprayt.

Deze bracht in korte woorden de warme vriendschap van de onderlinge korpsen tot uitdrukking en bekrachtigde zijn woorden door een miniatuur seinmast aan te bieden, waaraan drie vlaggetjes hingen en wel van het ZKK Nederland, de steden Amsterdam en Den Haag. Vervolgens bracht Mr. J. Prins zijn leven­dige belangstelling voor het korps Den Haag tot uitdrukking door, namens het hoofdbestuur, als lustrumcadeau een be­drag van f 300,— beschikbaar te stellen voor de aankoop van een motor in één van onze sloepen.

Na het spelen van een pittige mars nam het programma een aanvang en ik moet zeggen, dat het stuk ten volle aan zijn verwachtingen heeft voldaan.

De humoristische uitvoering van het programma en de welgekozen titel van het stuk, gaven de gasten een getrouw beeld van: „De carrière van twee zee­kadetten”. Zowel de aanmelding bij de commandant, als de keuring en de op­leiding bij het korps, welke de kadet ondervindt, tot deze zijn doel in het leven heeft bereikt, deden de gasten meeleven. En ik moet eerlijk bekennen, dat er een pak, ik mag wel haast zeggen een bal­lastschuitje van mijn hart viel, toen ik de op vlotte wijze verlopende voorstel­ling volgde.

Een van de ouders, de heer J. M. Boel-houwer, had de artistieke leiding achter het toneel en ik weet, dat het welslagen van deze avond voor een groot deel aan hem te danken is. Het is prettig te weten, dat er ouders zijn, die zich voor de goede gang van zaken bij het korps interesseren en ik dank dan ook namens het gehele korps alle ouders hartelijk voor de spontane medewerking, welke tot het welslagen van deze avond mocht leiden.

Aan de leiding van bootsman Huisman was het te danken dat het een onver­getelijk zeekadettenbal is geworden, waaraan het bekende dansorkest „The ballroom Specials” o.l.v. de heer H. Vrijenhoek muzikale medewerking ver­leende. Een ieder was dan ook teleurge­steld, dat het zo gauw half twee was geworden.

Ik spreek nogmaals namens het hele zee­kadettenkorps Den Haag mijn dank uit aan alle medewerkers van deze avond en in het bijzonder aan het hoofdbestuur, voor de onmisbare steun en medewerking, die tot een zo prettige groei van ons korps mocht leiden. Het is prettig als vijfjarig korps te weten, dat wij zo’n zorgzame vader boven ons hebben. Ik hoop de lezers te hebben uitgelegd, waarom ik die zucht slaakte en wel om­dat ik tijdens het schrijven van dit ver­slagje deze avond opnieuw beleefde.

DE COMMANDANT

 

Fototekst: “De carriere van twee zeekadetten” gebracht door het jubilerende ZKK Den Haag

Contact formulier

Upload
Door uw bestanden te sturen geeft u ons, het Zeekadetkorps Nederland, het recht om de foto\'s en/of bestanden te plaatsen.

Dit is de officiële website van de stichting Zeekadetkorps Nederland over de geschiedenis van het korps.
Privacy statement & disclaimer | Sitemap | Contact